Актуелно

Позив за подношење понуда

ПозивЗаПодносењеПонуде

конкурсна документација радови на сколи Бранко Радицевиц у Габровцу

Понуда мора бити јасна, откуцана или читко написана штампаним словима (оловком која не може бити графитна), са потписом овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. Понуда се подноси у затвореној коверти, на коју понуђач уписује назив, адресу, телефон и контакт особу подносиоца понуде – понуђача, и на коверту налепи образац са стране 3. Или уписује назив и адресу примаоца понуде – ОШ „Бранко Радичевић“ село Габровац, број и назив јавне набавке за коју подноси понуду са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“. У случају да је заједничка понуда поднета од стране групе понуђача потребно је назначити на коверти „Заједничка понуда“ и навести назив и седиште носиоца групе понуђача. Понуда се сматра благовременом ако је примљена на адресу Одсека за јавне набавке Града Ниша, ул. Николе Пашића бр. 24, други спрат канцеларија 65, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, односно најкасније до среде 17.07.2013. године до 12.00 сати, непосредно или путем поште.

Јавно отварање понуда одржаће се последњег дана рока за доставу понуда, односно у среду 17.07.2013. године у 13.00 сати у објекту Града Ниша у ул. Николе Пашића бр. 24, сала 29, на првом спрату.

Представници понуђача су дужни да доставе овлашћење за учествовање у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да буде оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача. Представник понуђача има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење важи до окончања поступка јавног отварања понуда предметне јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram