Menu Close

О парламенту

Ђачки парламент

     И oве школске године планиран је рад са Ђачким парламентом, чији су превасходни задаци развијање демократских односа, остваривање и заштита права ученика и развијање сарадње са другим сличним организацијама у нашем граду и шире.
Циљеви Ђачког парламента ОШ “Бранко Рaдичевић” Габровац су: Подстицање демократизације односа у школи и развијање демократских процедура;Развијање критичког односа према појавама и догађајима у школи и ширеУсмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима;Развијање културе дијалога, подстицање толеранције и развијање истинске солидарности;Развијање свести о равнотежи између права и одговорности;Активно учешће у образовно-васпитним активностима школе;Иницирање и реализација сопствених акција у области науке, културе, спорта и другим делатностима од интереса за ученике школе;Развијање сарадње са наставничким већем, школским одбором, саветом родитеља и руководством школе;Успостављање и развијање сарадње са ђачким парламентима и другим сличним организацијама младих у земљи.
Ради остваривања својих циљева Ђачки парламент ће се бавити следећим задацима:
Активно учествовање у процесу самовредновања рада школе, као и реализацији и унапређивању Развојног плана школе;Унапређивањем рада школских секција, друштава, клубова и других облика организовања ученика;Организовањем разних облика научног, културног, спортског и другог исказивања ученика;Успостављањем сарадње са другим школама и организацијама сличног карактера;
Сарадњом са управом школе, наставничким већем и другим органима школе;Изјашњавањем о најважнијим питањима везаним за програм рада школе,Организовањем акција чији је циљ прикупљање средстава за финансирање акција ђачког парламента;Организовањем добротворних и хуманитарних акција;Организовањем других активности које доприносе модернизацији и демократизацији школе.
Чланове Ђачког парламента чине по два представника ученика седмог и осмог разреда. Начин организације и функционисања Ђачког парламента биће регулисан Статутом Ђачког парламента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *